วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กระซิบ น่าน...บนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง...สู่ ส้มสีทอง

น่าน...ดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก ซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย เป็นเมืองอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากชุมชน จากเทือกเขาสูงจนถึงพื้นราบ เป็นแหล่งรวมของชนชาติไทยในภาคพื้นล้านนาและชนชาติอื่นๆ เช่น จีนและลาว รวมทั้งชาวไทยภูเขา เก้าเผ่า เช่นม้ง เย้า ขมุ ถิ่น ลัวะ เป็นต้น

เมืองน่าน นับเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมของขุนเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อนกั้นอยู่ทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก วางตัวขนานกันจากเหนือลงใต้

นอกจากพื้นที่ภูเขากว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมดแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ใหญ่ที่สุดคือที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน มีลักษณะยาว เริ่มตั้งแต่ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง ไปจนถึงอำเภอเวียงสา

เมืองน่าน...ยังคงไว้ซึ่งความน่ารักของบ้านเมือง ผู้คน วิถึชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ทริปนี้ผมมีโอกาสติดตามคณะนักวิจัยในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารสวนเกษตรส้มสีทอง ที่เชื่อมโยงแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบเรื่องราวของส้มสีทองน่าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่าน ให้เกิดรายได้ และการจ้างงานในชุมชน

รวมถึงบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการขาดทุนของเกษตรกรผู้ผลิตส้มสีทองของชุมชน ประกอบกับปัจจุบัน จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุก ๆปี เนื่องมาจากความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่านเอง

โดยมี รองศาสตราจารย์ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้วิจัยและออกแบบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่...ที่เชื่อมโยงกับสวนเกษตร "ส้มสีทอง" ที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้าง

ตัวเมือง...น่าน

แน่นอน...ก่อนที่เราจะเดินทาง ไปชมสวนส้มสีทองและผลิตภัณฑ์จาก ส้มสีทอง...ผมไม่ลืม ที่จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวใน ตัวเมืองน่านก่อน ซึ่งที่นี่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว เพราะไม่ว่าจะมาทางเครื่องบินหรือรถยนต์ ก็จะมาถึงตัวเมืองอันเป็นจุดตั้งต้นของรถโดยสารที่จะเดินทางไปยังอำเภออื่นๆ

ในตัวเทศบาลเมืองน่าน...แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มีจำนวนมาก ทั้งที่เป็นโบราณสถาน และวัดวาอาราม เช่น วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดพญาวัด วัดเขาน้อย หรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ออกจากตัวเมืองไปเพียงเล็กน้อยแช่แห้ง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวน่านให้ความนับถือสักการะเป็นอย่างสูง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีเถาะ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร การเดินทางจากตัวเมืองสามารถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านไปตามเส้นทางสายน่าน- แม่จริม หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร
พระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุเขาน้อย 

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตัววัดตั้งอยู่บนเขาสูง จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

วัดพระธาตุเขาน้อย


วัดภูมินทร์ 

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน อีกหนึ่งวัดที่หากมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ จะเรียกว่ามาไม่ถึง วัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก จนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน คือ พระอุโบสถทรงจตุรมุขที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

 พระอุโบสถวัดภูมินทร์กำลังบูรณะพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน


ภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก 
ภาพวาดฝาผนัง ที่สวยงาม ในพระอุโบสถ วัดภูมินทร์

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 

สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

น่าเสียดายครับ วันที่ผมไป ทางวัดไม่เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชม เพราะกำลังบูรณะ...เลยถ่ายจากฝั่งพิพิธภัณฑ์มาให้ชม

พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

 เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446

ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่น และยังเป็นที่เก็บรักษา "งาช้างดำ" ปูชนียวัตถุคู่บ้านเมืองน่าน ซึ่งได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่ครั้งโบราณ

และที่เป็นไฮไลท์ มากกว่าเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์ เห็นคงจะเป็นซุ้มอุโมงค์ของต้นลีลาวดี ที่อยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ เพราะมักจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มียืนรอถ่ายภาพกับซุ้มอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ซุ้มอุโมงค์ของต้นลีลาวดี ที่อยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ 

ส้มสีทอง วางขายบนกำแพงพิพิธภัณฑ์น่าน

ถนนคนเดินเมืองน่านหรือกาดข่วงเมืองน่าน

ผมไปเที่ยวน่าน...ในทริปนี้ โชคดีที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงมีโอกาสได้เดินถนนคนเดิน ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนข้างๆวัดภูมินทร์  ซึ่งเปิดทุกวันกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นไปจนถึงประมาณสี่ทุ่ม เป็นถนนคนเดินที่ไม่ยาวมาก จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ เยื้องๆ หน้าวัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร

ที่นี่มีของขายที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่าน

 ผมนี่เดินเที่ยว ชม เที่ยวชิมชิลเลยครับ...พอได้อาหารที่ถูกใจก็นำไปนั่งกินบนขันโตก ฟังเพลงพื้นเมืองเพราะๆ บนลานปูน หน้าวัดภูมินทร์ เพลินเลยครับ
ถนนคนเดินน่านหรือกาดข่วงเมืองน่าน

ตลาดเช้าเมืองน่าน หรือ ตลาดตั้งจิตนุสรณ์

ผมไปเที่ยวที่ไหน ผมมักจะไม่พลาดที่จะหาโอกาสไปเดินเที่ยวตลาด ไปเก็บภาพบรรยากาศผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ที่เมืองน่านก็เช่นกัน ผมตื่นแต่เช้าเพื่อไปตลาดเช้า หรือตลาดตั้งจิตนุสรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวน่าน
ที่นี่จำหน่าย อาหารพื้นบ้าน ่อาหารการกินต่างๆ ผักผลไม้มีให้เลือกซื้อมากมาย ที่วางขายกับพื้นง่ายๆ และที่นี่ผมยังได้สัมผัสวิถีชุมชน วิถีชาวบ้านอันเรียบง่ายแบบคนเมืองน่าน อีกด้วย

ใครได้มาเยือนเมืองน่านไม่ควรพลาดตลาดเช้าแห่งนี้ ไปตักบาตรยามเช้าและเดินชม ตลาดเช้าเมืองน่าน กันครับ

ตักบาตรพระเช้า ที่ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ น่าน


ร้านขายพืชผักผลไม้ ในวิถีที่เรียบง่าย

สามล้อเมืองน่าน


น้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ หน้าตลาด


น่าน...บนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง...สู่ "ส้มสีทอง"

ออกจากตัวเมืองน่าน ผมจะพาเพื่อนๆ ไปท่องเที่ยว และเช็คอิน ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ...ที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จาก..."ส้มสีทอง" ซึ่งเป็นผลิตผลที่ขึ้นชื่อทางการเกษตรของจังหวัดน่าน

ส้มสีทอง เป็นส้มที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านพันธุ์เดียวกับส้มเขียวหวาน แต่ส้มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงามและรสชาติหวาน หอมอร่อยกว่า เปรี้ยวนำหวานถูกลิ้นกว่า เพราะอิทธิพลของ ดินฟ้าอากาศ คืออุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกัน 8 องศา เป็นเหตุให้สาร "คาร์ทีนนอยพิคเมนท์" ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทอง จนเป็นที่มาของส้มสีทองเมืองน่าน

แผงขายส้มสีทอง ริมทาง

คณะนักวิจัยในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารสวนเกษตรส้มสีทอง ที่เชื่อมโยงแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบเรื่องราวของส้มสีทองน่าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่าน เกิดรายได้ และการจ้างงานในชุมชน
รวมถึงบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการขาดทุนของเกษตรกรผู้ผลิตส้มสีทองของชุมชน ประกอบกับปัจจุบัน 

จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุก ๆปี เนื่องมาจากความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่าน

ดังนั้นด้วยการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สวนเกษตรส้มสีทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ามาดำเนินการวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรรมอาหารจากส้มสีทองน่าน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน

โดย มีบ้านวังผาเป็นจุดกิจกรรมท่องเที่ยวหลัก และมีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 7 ผลิตภัณฑ์ ผนวกกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีแหล่งเช็คอินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเข้าร่วม เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ได้แก่


1) ร้านกาแฟ Erabica อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2) วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
3) ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
4) ร้านถุงทองคาเฟ่ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
5) กระท่อมทาร์ซาน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ภาพจาก ไลน์แอพพลิเคชั่น The Taste of Orangeร้านค้าและจุดท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง จำหน่าย


ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สวนเกษตรส้มสีทอง จังหวัดน่านได้รับการส่งเสริมและร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ที่เล็งเห็นศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ที่สามารถขับเคลื่อนเป็นเส้นทางที่ถูกบรรจุอยู่ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน และที่สำคัญมีการเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดน่านเข้ามาในเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ด้วยครับ

จากส้มสีทองธรรมดาๆ เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ของฝากจากน่าน ผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

วันนี้ "ส้มสีทองน่าน" ได้ถูกแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างสรรค์ ได้ถึง 7 ชนิด 7 อย่าง...อาทิ
ชาแยมส้มสีทอง,วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง,เครื่องดื่มส้มสีทองผสมเกล็ดส้ม,ชีสส้มคิวบ์,พุดดิ้งส้มสีทอง,ส้มสีทองลอยแก้ว และกาแฟส้มลาเต้

วัดศรีมงคล (ก๋ง)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นที่อีกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

วัดก๋ง...ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
บริเวณวัดศรีมงคล หรือวัดก๋ง มีมุมถ่ายภาพเยอะแยะมากมาย
ไหว้พระขอพร ที่วัดก๋ง
 

พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม


เดินทางสู่สวนเกษตรอินทรีย์ ส้มสีทองน่าน  บ้านวังผา อำเภอทุ่งช้าง

อำเภอทุ่งช้าง เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกส้มสีทองมากที่สุด  และ ส้มทุ่งช้าง (ส้มสีทองน่าน) เป็นส้มเขียวหวานสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน ส่งผลให้ผลส้มมีผิวเปลือกสีเหลืองทอง เป็นส้มเปลือกบาง เนื้อมีเส้นใยน้อย ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติอร่อย เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน

การผลิตส้มสีทอง ของเกษตรกรจังหวัดน่าน จะมุ่งเน้นคุณภาพ เน้นความปลอดภัย ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี “ส้มสีทองน่าน” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เจาะจง หรือเป็นสินค้าของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตจึงเป็น ที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนหาดวัง (วังผาบีช)

ที่บ้านวังผา อำเภอทุ่งช้าง นอกจากมีสวนส้มอินทรีย์ แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อยู่ไม่ไกลจากสวนส้ม มากนัก ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า หาดวังผา หรือ วังผาบีช ...เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน มีเพิงไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบจาก ถูกสร้างเพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน...เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำ หลายสิบหลัง...มีสะพานที่สานด้วยไม้ไผ่ สุดคลาสสิค ไว้สำหรับเดินข้ามแม่น้ำเพื่อไปชมสวนส้ม

ในหน้าฝนน้ำในแม่น้ำน่านจะ ขึ้นสูง เหนือสะพานไม้ ...ที่นี่ก็ยังมีกระเช้าลอยฟ้า ที่แขวนลวดบนสลิงเส้นใหญ่ ชักลอกข้ามไปอีกฝั่ง ทั้งขาไปและขากลับ

ริมฝั่งแม่น้ำยังมีร้านอาหารพื้นบ้าน เครื่องดื่มไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว...ส่วนกิจกรรมคลายร้อน ก็เห็นจะเป็นเล่นน้ำ ล่องห่วงยาง (แอบคล้ายล่องลำน้ำซองที่วังเวียง สปป.ลาว) ล่องแพไม้ไผ่ ในอนาคตอาจจะมีพายเรือคายัคท่องเที่ยวด้วยก็ได้ เพราะบรรยากาศ ในลำน้ำน่านที่นี่ดีมากๆ

ที่นี่ยังมีวิธีการให้อาหารปลาแบบแปลกๆ คือเพียงเคาท่อพีวีซี หรือกระบอกไม้ไผ่ ปลาแม่น้ำก็จะแหวกว่ายมาเพื่อมากินอาหาร ที่นักท่องเที่ยวโปรยไว้ให้

บรรยากาศโดยรวม ที่หาดวังผา หรือวังผาบีชดีมากๆ ที่นี่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา วิวดี... เหมาะสำหรับการพาครอบครับ คู่รักมานั่งปิคนิค สามารถพาลูกหลานมาเล่นน้ำ ล่องห่วงยางได้ เพราะน้ำไม่ลึกมาก

เห็นว่าที่นี่ก่อนโควิดระบาด...คนในพื้นที่ มาเที่ยวกันเยอะมากครับ


ทิวทัศน์ ที่วังผาบีช ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา


ศาลา หรือขนำริมแม่น้ำน่าน สำหรับนักพักผ่อนดื่มกิน ของนักท่องเที่ยว

ที่ให้อาหารปลาแม่น้ำน่าน (ท่อพีวีซี)

สะพานไม่ไผ่ ข้ามไปยังสวนส้มสีทองชาววัง

บรรยากาศถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา


สะพานไม่ไผ่ ข้ามไปยังสวนส้มสีทองชาววัง


กระเช้าลอยฟ้าสำหรับให้ข้ามแม่น้ำน่าน ตอนฤดูน้ำหลาก


สะพานไม่ไผ่ ข้ามไปยังสวนส้มสีทองชาววัง
อาหารพื้นเมือง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ริมลำน้ำน่าน

สวนส้มชาววัง อำเภอทุ่งช้าง

ที่ผมเคยบอกไว้ว่า อำเภอทุ่งช้าง เป้นอำเภอที่มีพื้นที่ในการปลูกส้มสีทอง มากที่สุดในจังหวัดน่าน และสวนส้ม อยู่มากมาย...แต่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว หาดวังผา เพียงเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 50 เมตร ก็จะถึง สวนส้มชาววัง ที่นั่นจะมี แม่ขันคำ จันต๊ะวงศ์ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่


เส้นทางไปชมสวนส้มชาววัง

ที่สวนส้มชาววัง เราจะเห็นกรรมวิธีทำแยมส้ม แบบง่ายๆ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเรียนรู้ โดยการทำเวิร์คชอปได้...ซึ่งแยมส้ม เป็นผลผลิตจากส้มสีทอง ของที่นี่ล้วนๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชิมแยมทาบนขนมปัง ที่เคี่ยวกันสดๆ ร้อนๆ...ซึ่งเป็นแยมที่อร่อยมาก เหมาะสำหรับซื้อไปติดไว้ในครัวเรือนและเป็นของฝาก

การท่องเที่ยวในสวนส้มชาววัง นอกจากได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากส้มสีทองแล้ว ยังจะได้ชิมน้ำส้ม จากส้มสีทอง ที่คั้นสดๆอีกด้วย รสชาติ อร่อยขนาดไหน ต้องให้เพื่อนๆ หาโอกาสไปลองชิม ครับสวนส้มชาววัง อำเภอทุ่งช้าง


ขั้นตอนการทำแยมส้มสีทอง จากสวนส้มชาววัง อำเภอทุ่งช้าง


ผลิตภัณฑ์จากแยมส้มสีทอง ของฝากจากสวนส้มชาววัง อำเภอทุ่งช้างน้ำส้มสดๆ คั้นจาก ส้มสีทอง ของดีเมืองน่าน ที่สวนส้มชาววัง


แม่ขันทอง จันต๊ะวงศ์ กับแยมส้ม ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากส้มสีทอง

คณะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในโครงการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ส้มสีทองน่าน

มุมดีๆ บรรยากาศชิลๆ ที่หาดวังผา หรือวังผาบีช ใกลๆสวนส้มชาววัง อ.ทุ่งช้าง


เช้าๆ...นั่งรถ 4 WD ไปดริปกาแฟ... บนดอยทาซาน

เรานั่งรถ 4 WD กันตั้งแต่เช้าเพื่อขึ้นไปดริปกาแฟ...และจิบ กาแฟชมหมอก บนดอยทาซาน ดอยสูงไม่มากแต่เส้นทางต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้นถึงจะขึ้นได้ ซึ่งบนดอยจะเป็นที่สวน ผลหมากรากไม้แบบสวนผสม...เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมชิลๆ ยามเช้า ที่ทางกระท่อมทาซาน จัดให้นักท่องเที่ยวที่ขอมา ก่อนที่จะลงไปกินข้าวเช้า 

บนดอยทาซาน...ถ้าวันไหนอากาศเป็นใจเราจะเห็นหมอกหนาๆ ลอยไปตามไหลเขาที่อยู่เบื้องล่าง กับบรรยากาศชิลๆ แกล้มด้วยกาแฟหอมๆ คั่วกันสดๆ จากไฟบนกองฟืนที่อบอวลไปด้วยกลุ่มควันยามเช้า

การดริปกาแฟ ชมหมอกบนดอยทาซาน...เห็นว่าพึ่งจะมีเป็นครั้งแรก ก็ทริปนี้แหละ...ถ้านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนต้องการก็ลองคุย กับทางกระท่อมทาซานดูครับ...เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อและไลน์ไว้

บรรยากาศ ดริปกาแฟ บนดอยทาซาน

ในบางเวลา การดื่ม กาแฟ...จะอร่อย หรือ ไม่อร่อย... บรรยากาศ และสถานที่ ก็มีส่วนสำคัญ เหมือนกัน...ฟืนจากไม้ถูกติดไฟเพื่อต้มน้ำด้วยกาใบเก่า ที่เต็มไปด้วยเขม่าควันไฟสีดำ ความร้อนของน้ำจากกาไม่จำเป็นวัดอุณหภูมิให้ยุ่งยาก...เทใส่ในกาดริป แล้วนำไปดริปกาแฟที่คั่วใหม่ๆ บดด้วยมือ ผ่านน้ำสู่แก้ว...แค่นี้ก็ได้กาแฟที่อร่อยกลมกล่อม ไม่แพ้ร้านดังในเมือง

ใครอยากจะกินกาแฟกับขนมปังปิ้ง...ก็เพียงนำไปเสียบในไม้ แล้วปิ้งผ่านไฟจากฟืน หรือวางบนตะแกรงแบบง่ายๆ แค่นี้ก็ได้ขนมปังปิ้งทาด้วยแยม ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากส้มสีทอง...พร้อมกับชมวิวบ้านทุ่งอ้าว แค่นี้ก็ฟิล และอร่อยแล้ว

ขนมปังปิ้งแบบง่ายๆ ทาด้วยแยม ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากส้มสีทอง

ใครอยากกินดริปเองจอมยุทธคั่วกาแฟ แบบง่ายๆ

ใครจะกินแบบโมกาพอต ก็มี
บรรยากาศดริปกาแฟบนดอยทาซาน...เดินทางด้วยรถ 4 WD

อาหารเช้าที่...กระท่อมทาซาน

รถ 4WD พาเราลงมาจากดอยทาซาน ...เพื่อมาทานอาหารเช้าที่กระท่อมทาซาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก กระท่อมทาซาน ตั้งอยู่บนทุ่งนาเชิงเขา ถ้าหน้านา ที่นี่ก็จะปลูกข้าว พอหมดหน้านาที่นี่ก็จะปลูกผักอินทรีย์หลากหลายชนิด...อาหารเช้ามื้อนี้ก็มาจากผักในนานี่แหละ ใครอยากกินผักอะไร ก็ไปเดินเก็บเอาเอง...บรรยากาศชิลๆ ง่ายๆ บ้านๆ
คำนิยามของ กระท่อมทาซาน บอกไว้ว่า...ชื่อก็บอกชัดเจนว่าเป็นกระท่อม ไม่ใช่บ้าน เป็นแค่กระท่อมปลายนาที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้คล้ายบ้าน เพียงแต่มันเล็กกว่าบ้าน มีโซนครัว ที่นั่งกินข้าว และพักผ่อน แต่มันมีสเน่ห์กว่าบ้านตรงที่ มีผักสวนครัวและอาหารที่สามารถนำมาปรุงได้สดๆจากดินด้วยตนเอง ปลอดสารพิษ100%

ทาซาน คืออะไร?...มันคือตำนานของผู้สร้างกระท่อมทั้งหมดนี้ จากอุปกรณ์ห้อยโหน อีกนัยนึงของทาซานคือตำนานของคนป่าหรือจะเปรียบเทียบก็คือคนสมัยยุคก่อน(คนสมัยโบราณ) ที่นี่จึงเป็นวิถีการใช้ชีวิตในแบบคนยุคก่อนนั่นเอง ดังนั้น..การจะมาที่นี่ คือการมาเสพความเป็นวิถีชาวบ้านในสมัยก่อน ไม่ใช่โรงแรมห้าดาว ความทันสมัยจึงมีไม่มากนักสำหรับที่นี่...

กิจกรรมที่นี่จะมีตามฤดูกาล.. 
-ปั่นจักรยานเที่ยวได้ทุกรูปแบบตามแต่ลูกค้าต้องการใกล้-ไกล(ราคาตามระยะทางและบริการ) 
-วิ่งเทรล(สามารถออกวิ่งได้เลยจากที่พักไม่มีค่าใช้จ่าย) 
-หาอาหารป่า(สามารถพาไปได้เลยถ้าลูกค้าต้องการตามฤดูกาลเช่นหาเห็ดหาหน่อไม้) 
-ลงแขกดำนา(ในฤดูทำนา)ร่วมสนุกได้ถ้าชอบ -เกี่ยวข้าว,นวดข้าว ตามฤดูกาลร่วมสนุกได้ถ้าลูกค้าต้องการ -เรียนรู้ทำปุ๋ยหมัก(เปิดคอสสอนในอนาคต) 
 -กิจกรรมทำข้าวหลาม
 -เรียนรู้การปลูกพืชผัก(เปิดคอร์สสอนในอนาคต)
 -กิจกรรมพาเที่ยวทั่วน่าน(ถ้าลูกค้าต้องการ ราคาเหมาตามระยะทางที่จะไป)
 -เรียนการขี่จักรยานระดับพื้นฐาน-ระดับโปรแข่งขัน(เปิดคอร์สสอนในอนาคต) และก็พักผ่อนตามใจชอบ..อยู่แบบบ้านๆ เวลาอื่นไปก็หุงหาอาหารทำกับข้าวกันเองได้ในครัวที่มีให้ สามารถเก็บพืชผักในสวนมาทำอาหารได้เลยตามฤดูกาล.. 
**ในส่วนของการเดินทางไปจิบกาแฟบนดอยนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษถ้าลูกค้าต้องการต้องเอาจำนวนคนมาคุยกันก่อนครับอาจจะมีบวกเพิ่มจากราคาที่พัก..

สนใจสอบถามนี่เลยครับ...โทร 0879955771 หรือ ไอดีไลน์ yoyotarzan
ผักปลอดสารพิษ 100 %


อาหารง่ายๆ แต่อร่อย อิ่มเอมกับบรรยากาศ

แช๊ะ! รูปกันหน่อย


เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ส้มสีทอง และ  เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สวนเกษตรส้มสีทอง จังหวัดน่าน

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สวนเกษตรส้มสีทองจังหวัดน่าน จังหวัดน่านได้รับการส่งเสริมและร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ที่เล็งเห็นศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ ที่สามารถขับเคลื่อนเป็นเส้นทางที่ถูกบรรจุอยู่ในการเสนอขายและการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดน่านเข้ามาในเส้นทางการท่องเที่ยวนี้อีกด้วย
"ส้มสีทองน่าน" ได้ถูกแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างสรรค์ ได้ถึง 7 ชนิด...อาทิ
ชาแยมส้มสีทอง,วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง,เครื่องดื่มส้มสีทองผสมเกล็ดส้ม,ชีสส้มคิวบ์,พุดดิ้งส้มสีทอง,ส้มสีทองลอยแก้ว และกาแฟส้มลาเต้

คณะนักวิจัยในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารสวนเกษตรส้มสีทอง ที่เชื่อมโยงแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบเรื่องราวของส้มสีทองน่าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่าน เกิดรายได้ และการจ้างงานในชุมชน
รวมถึงบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการขาดทุนของเกษตรกรผู้ผลิตส้มสีทองของชุมชน ประกอบกับปัจจุบัน จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุก ๆปี เนื่องมาจากความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
ดังนั้นด้วยการสนับสนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สวนเกษตรส้มสีทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และวิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ามาดำเนินการวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรรมอาหารจากส้มสีทองน่าน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน
โดยมีบ้านวังผาเป็นจุดกิจกรรมท่องเที่ยวหลัก และมีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 7 ผลิตภัณฑ์ ผนวกกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีแหล่งเช็คอินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเข้าร่วม เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ได้แก่
1) ร้านกาแฟ Erabica อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2) วัดศรีมงคล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
3) ดอยซิลเวอร์แฟคเตอรี่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
4) ร้านถุงทองคาเฟ่ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
5) กระท่อมทาร์ซาน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สอบถาม งานวิจัยโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรรมอาหารจากส้มสีทองน่าน เพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (ดร.จุ๊บ) โทร. 061 465 1594

ท่านสามารถแอดไลน์ เพิ่มเป็นเพื่อน สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อรับแผนที่ท่องเที่ยวน่าน หรือดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยวน่าน
เฟชบุ๊ก : TAT NAN ททท. สำนักงานน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แกลอรี่รูปภาพTiewZogZag