วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

กฟผ. ชวนคนไทย...สร้างทะเลสวย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรกฟผ. ชวนคนไทย...สร้างทะเลสวย
ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

...............................................

ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันที่ 23 กันยายน 2561 โดยมีพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟิ้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเป็นประธานในงาน รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

โครงการนี้เพื่อรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความดีเพื่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนว พระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวมพลังจิตอาสาจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

โดยแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เปิดตัวกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 10 ไร่ เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีส่วนราชการในจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ กลุ่มจิตอาสา ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน หลังจากนั้น ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนระยะที่ 1 ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนครบ 50 ไร่แรก แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561

ระยะที่ 2 กฟผ. ได้รณรงค์เชิญชวนภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมปลูกป่าชายเลน และจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าในวันที่ 23 กันยายน 2561 ขึ้น โดยร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.FM91) ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน กลุ่มจิตอาสา ฯลฯ ปลูกป่าชายเลนอีกจำนวน 50 ไร่ และจะปลูกต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม 2561 ให้ครบจำนวน 100 ไร่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อนึ่ง กฟผ. ได้เข้าไปดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ของจังหวัดชุมพรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 12,065 ไร่ แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกกะเปาะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เนื้อที่ปลูก 3,450, 4,600 และ 2,115 ไร่ ตามลำดับ) และป่าชายเลน 1,900 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรทั้งหมด กฟผ. หวังว่าป่าที่ปลูกและมีการบำรุงรักษาตามกระบวนการ คือ ปลูก 1 ปี บำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ปัจจุบันคงจะฟื้นสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดชุมพรตลอดไป

ทั้งนี้กฟผ. มุ่งดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน จึงใช้หลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการ คือ ปลูก 1 ปี และบำรุงรักป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย รวมทั้ง กฟผ.ยังเลือกพื้นที่ในการปลูกป่าที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่า และเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี 2537 แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่ รวมเป็นจำนวน 12,065 ไร่

โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนั้น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขอคืนพื้นที่จากบริษัทเอกชน ซึ่งหมดสัญญาเช่าตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล จำนวน 2,700 ไร่ ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้ง ไม่มีต้นไม้ หากจะปล่อยให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติจะต้องใช้เวลานาน จึงต้องอาศัยการฟื้นฟูจากมนุษย์ และหากจะใช้งบประมาณของทางราชการเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงได้เสนอโครงการและขอสนับสนุนจาก กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานปลูกป่าร่วมกับกรมอุทยานฯ เป็นเวลานาน และมีศักยภาพในการปลูกป่า ทั้งนี้อุทยานฯสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 700 ต้นต่อไร่ เพื่อให้ กฟผ. และพลังมวลชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกกิจการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดมา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับรัฐบาลดำเนินงานปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา และดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือกับเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่าให้กลับคืนความสมบูรณ์กว่า 466,000 ไร่ ใน 49 จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปลูกป่าไปแล้วจำนวน 11,965 ไร่

การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร จำนวน 100 ไร่นี้ เป็นหนึ่งในแผนคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนภาคใต้ประจำปี 2561 ของ กฟผ. โดยได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวมทั้งปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมปลูกป่า สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สามารถติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โทรศัพท์ 077-558-144 และ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ ได้ที่ Call Center กฟผ. โทร. 1416


สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน


นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.


เที่ยวชมป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ทะเลชุมพร นั้นสวยงามและเหมาะสำหรับการดำน้ำ ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก เป็นจุดดำน้ำอีกจุดหนึ่ง ที่นักดำน้ำไม่ควร จะมองผ่านเลยไป เพราะเป็นจุดดำน้ำ ที่คงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และฝูงปลานานาชนิด ปะการังดำ ดงดอกไม้ทะเลสุดลูกหูลูกตา และฉลามวาฬ ที่แวะเวียนมาทุกหน้าร้อน โดยเฉพาะเดือนเมษายน จะมีโอกาสพบ ได้บ่อย

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่กลางป่าชายเลน มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชื่อมด้วย สะพานไม้ทอดยาว และยังเป็นเส้นทาง เดินศึกษาธรรมชาติเลียบคลองเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีหลายเส้นทาง เหมาะ สำหรับศึกษา พันธุ์ไม้และ สัตว์ป่าในป่าชายเลน มีป้ายบอธิบายพันธ์ไม้แต่ละชนิดตลอดทาง เรียกได้ว่าสถานที่ แห่งนี้ เป็น "ป่าพูดได้" แห่งแรกในประเทศไทย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ไว้บริการ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจสภาพป่าและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน สะพานทางเดินเริ่ม จากที่ จอดรถ ทอดตัวผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ภายในอาคารมีนิทรรศการ) ผ่านแปลงปลูกป่าโกงกางที่อุทยาน แห่งชาติ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรร่วมกันปลูกไว้ จากนั้นลดเลี้ยวเข้าป่าชายเลนตาม ธรรมชาติ ซึ่งอยู่เลียบคลอง บริเวณริมคลองมีท่าเรือเล็กๆ สำหรับลงเรือข้ามคลอง เพื่อไปขึ้นสะพานทางเดิน ศึกษาธรรมชาติที่อยู่อีกฟากของคลอง ตลอดทางเดินจะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับ สภาพป่าและสิ่งมีชีวิตใน ป่าชายเลนเป็นระยะๆ บริเวณใกล้เคียงกันบนยอดเขาโพงพาง เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่เหมาะที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ท้องทะเล เกาะต่างๆ เวิ้งอ่าว และพื้นป่าชายเลนที่กว้างใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 198,125 ไร่ หรือ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดินป่าเลน อ่าวทุ่งคา ปาอ่าวสวี และเกาะต่างๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก และตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีพื้นที่น้ำประมาณ 165,696 ไร่ หรือประมาณ 80.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่บก ประมาณ 32,156 ไร่ หรือประมาณ 19.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ


สภาพภูมิประเทศของอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร นั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งพื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่อ่าวและปากคลอง เป็นต้นคลองสำคัญทั้งคลองตม คลองบางหัก และคลองปากน้ำตะโก พื้นที่เกาะ 40 เกาะ และพื้นที่ภูเขา มีเขาสำคัญคือเขาโพงพางสูง 145 เมตร เขาบ่อคาสูง 180 เมตร เขาประจำเหียงสูง 240 เมตร และเขากะทะสูง 300 เมตร ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ป่าไม้และสังคมพืชก็หลากหลายด้วย สามารถพบป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าดงดิบ สังคมพืชบนหน้าผาหินปูน และแหล่งหญ้าทะเลได้สมบูรณ์ที่อุทยานฯ แห่งนี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
1/4 หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86120
โทรศัพท์ 0 7755 8144 โทรสาร 0 7755 8144 อีเมล mukochumphon@hotmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แกลอรี่รูปภาพTiewZogZag