วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ท่องเที่ยว "ตามรอยพระราชา"... ๔ จังหวัคภาคเหนือ ล้านนาตะวันออก...เชียงราย > พะเยา > แพร่ > น่าน (วันแรก)"ตามรอยพระราชา"

๔ จังหวัดล้านนาตะวันออก... เชียงราย ➤ พะเยา ➤ แพร่ ➤ น่าน

จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของราชาผู้ยิ่งใหญ่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดารทำให้พระองค์ทรงรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรทุกพื้นที่ ทรงปฏิบัติภารกิจและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์เอง ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ วางแผนงาน ค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม กับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ด้วยแนวพระราชดำริที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา สังคม การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การคมนาคม เป็นต้น

พระองค์ท่านทรงยึดหลักการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรมีที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่ตลอดไปเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรม Fam Trip เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยธรรมะพระราชา จัดโดย สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และชุมชนกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

การเดินทางไปในแต่ละแห่งผมมีโอกาส เรียนรู้ สัมผัสถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งที่ผมเดินทางร่วมไปกับคณะล้วนเป็นชุมชน ที่เดิน"ตามรอยพระราชา" โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

โอกาสนี้ผมจะพาเพื่อนๆ เดินทางไปท่องเที่ยว "ตามรอยพระราชา"  ๔ จังหวัคภาคเหนือ ล้านนาตะวันออก...เชียงราย > พะเยา > แพร่ > น่าน ...พร้อมแล้วไปด้วยกันครับ

วันแรก

ท่องเที่ยววิถีไทย...โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง ชุมชนบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียราย

พระราชา ท่านทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรมีที่ทำกินและมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่ตลอดไป

บ้านท่าขันทอง ชุมชนบ้านแซว ...เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา เป็นหมู่บ้านที่ใช้วิถีชีวิตพอเพียงตามรอยธรรมะพระราชา และ บ้านท่าขันทองยังเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานไม่ขาดสาย

บ้านท่าขันทอง ชุมชนบ้านแซว ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงติดกับ สปป.ลาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบันกำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิต วิถีไทยริมฝั่งแม่น้ำโขง รองรับนักท่องเที่ยว ล่องเรือชมธรรมชาติ ดื่มด่ำกับบรรยากาศของ ๒ ฝั่งแม่น้ำโขง

ชุมชนบ้านแซว...เป็นชุมชนที่กำเนิดมาจากชาวภาคอีสานที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาสร้างหลักปักฐานอยู่รวมกันมากว่า ๖๐ ปี วันนี้ที่ชุมชนบ้านแซวมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ เป็นอีสานล้านนา มีทั้งเรื่องการแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น อาทิ แจ่วบอง แกงหยวกกล้วย อ่อมผัก และศิลปะการฟ้อนรำ รำดีดไห หมอแคน หมอรำระทาน รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตตามริมฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านท่าขันทอง กับบรรยากาศ ต้อนรับ อย่างอบอุ่น

มะนาวของที่นีราคาถูกแสนถูก


ไปพักโฮมสเตย์ ที่ชุมชนบ้านแซว สุดฟิลล์ กับบรรยากาศนั่งรถอีแต๊ก หรือ อีต๊อก จากริมฝั่งแม่น้ำโขง ไปชมสวนเสาวรส และสวนชาถั่วอินคา สวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชิมชาถั่วดาวอินคา ที่มีสรรพคุณ และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์


นั่งรถอีแต๊ก ชมวิถีของชาวบ้าน และสวนพืชผัก ผลไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชิมเสาวรสสดๆ จากไร่


โฮมสเตย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขงดื่มชาถั่ว ดาวอินคา


สวนถั่วดาวอินคา
ทานอาหารพื้นบ้านผลไม้ท้องถิ่น

นั่งรถอีแต๊ก ชมสวน และชุมชนบ้านแซว


ชุมชนศรีดอนชัย...ไทลื้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากชุมชนชาวอีสานล้านนา บ้านแซว อำเภอเชียงแสน นั่งรถเลาะริมฝั่งโขง มุ่งสู่อำเภอเชียงของ ที่นั่นมีชุมชนไทลื้อ บ้านศรีดอนชัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ดำรงชีวิตตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 มีใครบางคน ได้กล่าวไว้ว่า "มาศรีดอนชัยเหมือนได้ไปสิบสองปันนา" 

ชาวไทลื้อ เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองอูเหนือ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนตอนใต้ และได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๙ โดยนำวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดต่อรุ่นลูกรุ่นหลานจวบจนปัจจุบัน

วิถีชีวิตของผู้หญิงชาวไทลื้อ นับตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยรุ่นก่อนแต่งงาน จะได้รับการเลี้ยงดู เรียนรู้และฝึกหัดการทอผ้า จากคนในครอบครัว ที่มีแม่ ยาย และญาติผู้ใหญ่ที่คอยสั่งสอนหน้าที่ของกุลสตรี งานบ้าน งานเรือน และการทอผ้า จากเทคนิคการขัดสานผ้าพื้นธรรมดาที่เป็นอัตลักษณ์สวยงามเฉพาะถิ่น

วัดบ้านศรีดอนชัย
รำไทลื้อ ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ขนมแร้ ขนมพื้นบ้านชาวไทลื้อรถนำเที่ยวหมู่บ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัย ตั้งอยู่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ริมถนนพหลโยธิน เส้นทางสายเชียงราย-เทิง-เชียงของ หรือเส้นทางเชียงราย-พญาเม็งราย-เชียงของ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ๑๒๒ กิโลเมตร

บ้านศรีดอนชัย ถือได้ว่าเป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ โดยเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทลื้อ นอกจากมีสินค้าหัตถกรรมผ้าทอแล้ว ที่นี่ยังมีการสาธิต การผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียง ของอำเภอเชียงของ


กลุ่มสตรีทอผ้า ศรีดอนชัย

พิพิธภัณฑ์...ลื้อลายคำ

ลื้อ ...กลุ่มชาติพันธุ์ไทจากสิบสองพันนา มาสู่ศรีดอนชัย
ลาย ...ศิลปะการทอเส้นฝ้ายเป็นลวดลาย บนผืนผ้าอันวิจิตร
คำ ... มีคุณค่าประดุจทองคำ อันควรรักษาสืบไป

ศิลปะลวดลายบนผืนผ้า ของชาวไทลื้อ มีคุณค่าดุจทองคำ... สุริยา วงค์ชัย ลูกหลานชาวไทลื้อรุ่นปัจจุบัน ได้จัดสร้างภิพิธภัณฑ์ หลังนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อ เพื่อสืบทอดไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป 

และภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากแสดงผ้าทอของชาวไทลื้อแล้ว ยังจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของชาวไทลื้ออีกด้วย
ภาพบางส่วนที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ...ลื้อลายคำ

สาวไทลื้อรุ่นปัจจุบัน

ถัดออกไปอีกอาคาร จะเป็นร้านกาแฟ บรรยากาศ ของร้านกาแฟดีมาก จะมองเห็นทิวทัศน์สวยงาม มีสะพานไม้สำหรับเดินออกไปชมวิวท้องทุ่งนาอันสวยงาม

ชมวิว ในร้านกาแฟ ...ลื้อลายคำ

พิพิธภัณฑ์...ลื้อลายคำ

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ในวันแรกคณะเราเดินทางมาถึงชุมชนบ้านปงใหม่ ในช่วงเวลาตอนเย็น เป็นชุมชนสุดท้ายที่เราแวะเข้ามาเที่ยวชม บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ชาวบ้านยืนรอต้อนรับมากมาย  มีการนำสินค้าพื้นบ้านมาจัดแสดงและจำหน่าย ให้แก่นักท่องเที่ยว มีการแสดงรำกลองยาว รำพื้นบ้าน ต้อนรับ

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปงใหม่ เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนววิถีพอเพียง และสัมมาชีพในชุมชน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก พะเยา ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ไปตาถนนพะเยา-จุน-เชียงคำ

ชุมชนบ้านปงใหม่เข้มแข็งด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสวัสดิการแก่ชุมชน การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ,กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ(ตีเหล็กแบบโบราณ) ,การทำเครื่องสีข้าวกล้องแบบมือหมุนโบราณ,ชมการสร้างหุ่นเหล็ก,สวนฮอมผญ๋า(รักษาสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติ/ผ้ามัดย้อม-สวนเกษตรปลอดสารพิษ),บ่อเตาหรือสาหร่ายน้ำจืด(อาหารชาวเหนือ)ที่ออกมาเองตามธรรมชาติ และฟาร์มเพาะเห็ดสุขใจวัดปงใหม่

การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงใหม่ จะได้รับกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว วิถีชุมชนที่เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


ชาวบ้านปงใหม่ นำสินค้าพื้นบ้านมาวางจำหน่าย ผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


เครื่องสีข้าวกล้องแบบมือหมุนโบราณ
การแสดง รำกลองยาว ของชาวชุมชนปงใหม่

การแสดงรำพื้นถิ่นคณะนักท่องเที่ยวถ่ายรูปหมู่ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน


เดินทางสู่...อำเภอเชียงคำ

คณะเราเดินทางออกจากชุมชนบ้านปงใหม่ มุ่งสู่อำเภอเชียงคำ ก่อนเข้าสู่ที่พักโรงแรมเชียงคำ แกรนด์ พะเยา  เราแวะเข้าไปไหว้พระหลวงพ่อใหญ่ และกราบเจ้าอาวาส วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทลื้อ ก็ว่าได้

วัดหย่วน เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ปี ๒๕๓๕ หลวงพ่อใหญ่เล่าให้ฟังว่า วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้น พร้อมกับการย้ายถิ่นฐานและตั้งถิ่นฐาน และภายในวัดยังมีโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกในอำเภอเชียงคำ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรมไทลื้ออยู่ในบริเวณวัดด้วยกราบหลวงพ่อใหญ่ วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ

กิจกรรมท่องเที่ยว "ตามรอยธรรมะพระราชา" ๔ จังหวัดล้านนาตะวันออก ในวันแรก เรามาสิ้นสุดที่ วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พรุ่งนี้ ในตอนต่อไป ...ผมจะพาเพื่อนๆ ท่องเที่ยว ตามรอยพระราชา ไปที่โรงเรียนต้นแบบที่ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาการศึกษา ศาสตร์พระราชาและ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่า ของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครับ

ตามรอยพระราชา : เบิร์ด ธงไชย

แกลอรี่รูปภาพTiewZogZag